Kjøpsvilkår

1. Generelt
Betingelser nevnt her gjelder for salg av produkter og/eller tjenester fra PV Pharma AS (org. 923 789 758), med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.
PV Pharma AS vil heretter bli omtalt som «selger» og i enkelte tilfeller «avsender». Kjøper blir omtalt som den bedriften som foretar kjøp og benytter følgende benevnelser; kunde, kjøper, du, deg, din, ditt o.l.
Vi leverer kun til fastlands Norge, hvis ikke annet er avtalt.
PV Pharma AS vil ta betalt for varer med mva. samt øvrige avgifter hvor dette forekommer med mindre annet er avtalt.

2. Kundeforhold
Alle bedrifter med et organisasjonsnummer kan søke om å registrere seg som kunde i våre systemer. Selger vil i alle tilfeller foreta kredittsjekk. Selger forbeholder seg retten til å inndra/gi kreditt basert på den informasjonen som foreligger til enhver tid.

3. Bestillings- og avtaleprosess
All data, herunder produktinformasjon, antall, pris, betingelser kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.
Din bestilling er bindende når bestillingen er oversendt selger. Det vil til enhver tid være de priser og betingelser som foreligger ved registrering av ordre/utsjekk i nettbutikk som er gjeldende.
Selger forbeholder seg retten til å kansellere din ordre/bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt/utgått. Selger vil etter beste evne prøve i samråd med kjøper å finne tilsvarende produkt som kan erstatte utsolgt/utgått produkt.
Selger vil sende bestillingsbekreftelse når bestillinger er mottatt og derav registrert. Det sendes en sendingsbekreftelse fra selger når varene er sendt til oppgitt e-post adresse. Bestilling og ordrehistorikk vil være å finne på «Mine Sider» på pvmedical.no.

4. Pris og betaling
Alle priser er oppgitt eks. mva og ex-works, herunder miljøgebyrer samt øvrige avgifter. Endelig fakturabeløp kan i enkelte tilfeller avvike fra oppgitt kjøpesum på kjøp foretatt i nettbutikk hvor gebyrer avgifter må utregnes i etterkant. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, type og vekt. Avvik og feil meldes til selger innen 4 virkedager regnet fra datoen varene er mottatt kjøper.
Ved kjøp av varer fra PV Pharma AS ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.
Oppdaterte priser vil være å finne i vår nettbutikk og vil alltid være gjeldende såfremt annet ikke er avtalt eller tilbudt. Prisene justeres fortløpende på grunnlag av endringer hos leverandør, frakt eller øvrige faktorer.
Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje med bankoverforing før forsendelse av varer. Ved faktura gi 10 dager betalingsfrist fra bestilling. Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Pakker som ikke blir hentet belastes med et gebyr på kr 300 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
PV Pharma AS forbeholder seg retten til å råde over alle produkter og tjenester utlevert kunde frem til faktura er betalt i sin helhet.

5. Levering
PV Pharma AS har fokus på effektuere alle ordre raskest mulig. Som regel vil alle ordre som er mottatt og registrert før klokka 12.00 blir sendt ut samme dag. Frakttid vil i de alle fleste tilfeller være 16-48 timer på forsendelser med transportør.

For forsendelser med transportør er fraktfri grense 10.000,- eks. mva. Gebyr på minimum 260,- legges til ordre på bestillinger under nevnte beløp.

PV Pharma AS kan vare behjelplig med levering med egen bil i Oslo samt nærliggende områder med utkjøring etter avtale. Varelevering på «egen bil» er fraktfritt over 10.000,- eks. mva. Gebyr på 260,- legges til ordre på bestillinger under nevnte beløp.

Skrivefeil og trykkfeil kan forekomme i annonser, på nett eller øvrige steder. Selger forbeholder seg retten til å stanse og derav slette eller avvise ordre hvor feilen tilsvarer 5% eller mer av varens utsalgspris. Selger vil kontakte kjøper innen rimelig tid for avklare videre prosess.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil selger videreformidle dette såfremt selger er gitt informasjon om forsinkelsene, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Skulle produktet(ene) av diverse årsaker ikke være mulig å levere vil kjøper bli informert om dette innen rimelig tid.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt.
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering. Det er opp til kjøper å avgjøre om varen(e) skal forsikres i forkant av sending.

6. Angrerett
Vi forbeholder oss retten til å ikke gi angrerett på produkter og tjenester såfremt prisen og levering er ihht. avtale. Vi kan derimot i enkelte tilfeller ta retur på enkelte varer innen 10 virkedager dersom varens emballasje og innhold er intakt og fremstår som ny, dette mot et gebyr pålydende 30% av varens fakturabeløp + returfrakt. Maskiner av alle typer, fryste varer og rabatterte produkter er unntatt denne returordningen.

7. Reklamasjon og garanti
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil og/eller mangler.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Ved forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig og skriftlig. Dokumentasjon på feil og/eller mangler må fremlegges.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, betaler ikke selgeren disse utgiftene. Både garantien og reklamasjonsretten vil i et slikt tilfelle bortfalle med umiddelbar virkning.
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes selger eller forhold på hans side, har selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selger foretar retting eller omlevering, kan ikke kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8 virkedager regnet fra levering fant sted.
Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

8. Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

9. Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

10. Nyhetsbrev og kommunikasjon
Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på «Min side». Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

11. Retningslinjer for personvern
Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger under en egen link på hjemmesiden.

12. Salgspant
PV Pharma AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demo, utlån o.l. skal merkes med selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

13. Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

14. Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen eller øvrige faktorer. Endringer vil bli publisert og meldt i fra om på selgers nettside.

15. Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgeren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

16. Tvister og lovvalg
Tvister i anledning PV Pharma AS sine betingelser, samt tvister som ellers angår handel med PV Pharma AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Sist oppdatert:  12. Juni 2022